Best Adult Novel List

The Founder of Diabolism

The Founder of Diabolism

Mò Xiāng Tóngxiù, 墨香铜臭
Oukoku e Tsuzuku Michi

Oukoku e Tsuzuku Michi

Ofuro Ashitsubo, Yumizu Kai, 湯水 快