Latest Release Novels

Age of Adepts

Age of Adepts

Zhen De Lao Lang, 真的老狼
Mei Gongqing

Mei Gongqing

Lin Jiacheng, 林家成
Battle Frenzy

Battle Frenzy

Skeleton Wizard, 骷髅精灵
Thriller Paradise

Thriller Paradise

San Tian Liang Jiao, 三天两觉
Mechanical God Emperor

Mechanical God Emperor

Assets Exploding, Zi Chan Bao Zeng, 资产暴增
Dragon Prince Yuan

Dragon Prince Yuan

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆