Best Adult Novel List

The Founder of Diabolism

The Founder of Diabolism

Mò Xiāng Tóngxiù, 墨香铜臭
Oukoku e Tsuzuku Michi

Oukoku e Tsuzuku Michi

Ofuro Ashitsubo, Yumizu Kai, 湯水 快
The Husky and His White Cat Shizun

The Husky and His White Cat Shizun

Meatbun Doesn't Eat Meat, 肉包不吃肉
100m Yuan Wife: Buy One Get One

100m Yuan Wife: Buy One Get One

An Zhixiao, Calm Understanding, 安知晓