Best Romance Novel List

Starting from Zero

Starting from Zero

Gei Nin Tian Mo Gu La, I’ll Add Some Mushrooms For You, 給您添蘑菇啦
Lord and Dragon

Lord and Dragon

Da Yuan Zi, 大圆子
Zaregoto

Zaregoto

Nisio Isin, 西尾 維新
Ba Ai Mou Qing

Ba Ai Mou Qing

Xin Xin Xiang Rong, 欣欣向荣