Best Xuanhuan Novel List

Wu Dong Qian Kun

Wu Dong Qian Kun

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
Talisman Emperor

Talisman Emperor

Xiao Jinyu, 萧瑾瑜
Lord of the Mysteries

Lord of the Mysteries

Cuttlefish That Loves Diving, 爱潜水的乌贼
The Great Ruler

The Great Ruler

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
My Cold and Beautiful Wife

My Cold and Beautiful Wife

Cabbage Flatbread, 霉干菜烧饼
City of Sin

City of Sin

Misty South, Yanyu Jiangnan, 烟雨江南