Best Bender Novel List

Feng Yin Tian Xia

Feng Yin Tian Xia

Nguyệt Xuất Vân, Yue Chu Yun, 月出云
Release that Man

Release that Man

Dancing Water Sleeves, 凌舞水袖
Phoenix Rising Over the World

Phoenix Rising Over the World

Xue De Yin Ji, 雪的印迹